Przetargi.pl
Dostawa książek na potrzeby projektów realizowanych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa książek na potrzeby projektów realizowanych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek na potrzeby projektów realizowanych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: 1. Dostawa książek na potrzeby projektu UNIWERSYTET JUTRA (WNS) Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2a. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2a. 2. Dostawa książek na potrzeby projektu UNIWERSYTET JUTRA (Wydział Anglistyki) Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2b. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2b. 3. Dostawa książek na potrzeby projektu „Innovative language research in interdisciplinary perspectives: psychology, sociology and technology” (Wydział Anglistyki) Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2b. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2c. 4. Dostawa książek polskojęzycznych na potrzeby projektu UNIWERSYTET JUTRA (IKE) Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2d. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2d. 5. Dostawa książek zagranicznych na potrzeby projektu UNIWERSYTET JUTRA (IKE) Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2e. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2e. 6. Dostawa książek na potrzeby projektu UNIWERSYTET JUTRA (WNS) Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2f. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2f. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i/lub 2f do SIWZ. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do: - część 1 i 6 - Wydziału Nauk Społecznych, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, - część 2 i 3 - Wydziału Anglistyki, al. Niepodległości, 61-874 Poznań, - część 4 i 5 – Instytutu Kultury Europejskiej, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy - transportu przedmiotu zamówienia, koszt rozładunku i wniesienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - część 1 – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100), - część 2 – 25,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100), - część 3 – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100), - część 4 – 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100), - część 5 – 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100), - część 6 – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ - dla każdej części osobno; wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2a-2f do SIWZ; oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ; oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 3a (jeżeli dotyczy); dowód wniesienia wadium; pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach