Przetargi.pl
Dostawa książek, dokumentów audiowizualnych i elektronicznych zamawianych z wykorzystaniem sklepu internetowego dla MBP w Szczecinie w 2014 r.

Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 71-302 Szczecin, ul. Hoene-Wrońskiego 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4898347 , fax. 0-91 486 19 09
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Hoene-Wrońskiego 1 1
  71-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4898347, fax. 0-91 486 19 09
  REGON: 81071844300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa książek, dokumentów audiowizualnych i elektronicznych zamawianych z wykorzystaniem sklepu internetowego dla MBP w Szczecinie w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie: a) książek z następujących dziedzin: - literatura piękna, - literatura dziecięca, - literatura młodzieżowa, - literatura popularnonaukowa, - literatura naukowa. b) materiałów audiowizualnych (filmy, muzyka, książka czytana - audiobook, m.in. na płytach CD, VCD, DVD, HD DVD i Blue-Ray) z ww. dziedzin. 2. Zamawiane książki mogą mieć postać: a) tradycyjną (kodeksu), b) elektroniczną (książki elektroniczne, programy, bazy danych i in. na CD-ROM, VCD, DVD, Blue-Ray). 3. Zamawiający będzie składał zamówienia na stronie internetowej Wykonawcy z wykorzystaniem sklepu internetowego lub pocztą elektroniczną. W związku z tym oferty tytułowe Zamawiającego muszą być dostępne w postaci sklepu internetowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba dostępnych poz. książkowych w bazie Wykonanwcy w dn. ukazania się ogłoszenia w BZP na stronie internetowej UZP
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach