Przetargi.pl
Dostawa kruszywa na drogi leśne Nadleśnictwa Strzelce w 2022 r. wraz z jego rozłożeniem

Nadleśnictwo Strzelce ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, Grabowiecka 20A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 568 32 10
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Strzelce
  Grabowiecka 20A
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 82 568 32 10
  REGON: 110016906
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://strzelce.lublin.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa na drogi leśne Nadleśnictwa Strzelce w 2022 r. wraz z jego rozłożeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa we wskazane miejsca na terenie leśnictw Zamawiającego - kruszywa drogowego o frakcjach:- 31,5-63 w ilości 1.300 ton- 0-31,5 w ilości 800 ton.Łącznie w ilości 2.100 ton do bieżących konserwacji dróg leśnych na terenie wszystkich leśnictw Nadleśnictwa Strzelce oraz jego wbudowaniu w istniejące podłoże.Dokładna lokalizacja dostaw będzie wskazywana Wykonawcy na bieżąco w trakcie realizacji niniejszego zadania. Kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 13242 lub równoważną, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostaw. Wbudowanie kruszywa polega na jego rozsypaniu w miejscach ubytków wskazanych przez Leśniczego oraz utwardzeniu. Lokalizacje dostaw / miejsca rozładunku nie znajdują się na utwardzonych placach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000zł2. Wadium może być wniesione w następujących formach:2.1 pieniądzu,2.2 gwarancjach bankowych,2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299 ze zm.).3. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku BGŻBNP Paribas o/Chełm 90 2030 0045 1110 0000 0062 3650. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeliznajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wpłatę(wniesienia) wadium należy dołączyć do oferty.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postacielektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia i pełnić conajmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadku powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone wustawie PZP;2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iżpierwszym dniem związania ofertą jest dzień składnia ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Nadleśnictwo Krasnystaw.6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadiumnieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowejZamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania przez Wykonawcę zdolności ekonomicznej lub finansowej do realizacji zadania.W zakresie doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (przez dostawę rozumie się wykonywanie dostaw kruszywa wraz z jego wbudowaniem na podstawie 1 umowy o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł (brutto) ;W zakresie potencjału technicznego, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej:- walcem- rozkładarką- koparką.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach