Przetargi.pl
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, pl. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-655256980; 0-655256983 , fax. 0655256979
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  pl. Kościuszki 4
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-655256980; 0-655256983, fax. 0655256979
  REGON: 41110351000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zdp.leszno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu. 2. Kruszywo łamane powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST. •przewidywana wielkość zamówienia – 900 ton, • wielkość jednorazowej dostawy - ok. 50 ton, • dostawa - miejsce wskazane przez Zamawiającego, • termin dostawy: maksymalnie do 5 dni od chwili telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość, zakres przedmiotu zamówienia i mogą być pomocne na etapie przygotowywania ofert. 4. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy kruszywa dla robót wykonywanych na terenie powiatu leszczyńskiego.5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113140-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.2.1. lit. a) SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Do oferty należy dołączyć oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik Nr 7).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach