Przetargi.pl
DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-31,5 Sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie ogłasza przetarg

 • Adres: 81861 Sopot, al. Niepodległości
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 551 21 15; 551 72 61 , fax. 58 551 55 34
 • Data zamieszczenia: 2018-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
  al. Niepodległości 930
  81861 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 551 21 15; 551 72 61, fax. 58 551 55 34
  REGON: 22120997300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-31,5 Sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem kruszyw łamanych [dalej zwanych łącznie kruszywami łamanymi bądź kruszywami], sukcesywnie w terminie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., lub do wyczerpania kwoty z opcji maksimum wskazanej w ofercie Wykonawcy (w zależności co nastąpi wcześniej).Nazwa przedmiotu zamówienia Kruszywo łamane 2-5. Kruszywo łamane 5-8. Kruszywo łamane 8-11. Kruszywo łamane 0-2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu . Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego do zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych w SIWZ. Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości determinujące opcję minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum. Dostawy kruszyw realizowane będą transportem Wykonawcy, bądź transportem wynajętym na koszt i ryzyko oraz staraniem Wykonawcy, na plac składowy Sopot, Al. Niepodległości 930. Dostawy realizowane będą stosownie do potrzeb Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy (faksem, e-mailem, telefonicznie). Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanej dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212220-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną