Przetargi.pl
Dostawa kontenerów

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Fabryczna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 421 664 , fax. 627 422 968
 • Data zamieszczenia: 2020-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 5
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 627 421 664, fax. 627 422 968
  REGON: 25042318400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkpleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kontenerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kontener KP –12 otwarte – ilość: 6 sztuk − Wykonany z blachy – dno min. 3mm; − Ściany boczne profilowane z blachy o grubości min. 3mm; − Tylne drzwi dwu skrzydłowe na dwóch zawiasach każde skrzydło ze wzmocnieniami otwierane na boki; − Wręgi kontenera wykonane z ceownika min. 80x40x4 mm; − Wzmocnienie tylne kontenera wykonane z ceownika min. 160 mm; − Wieniec kontenera wykonany z profilu zamkniętego min. 60x40 mm; − Rama nośna kontenera wykonana z ceownika min. 160 mm; − Tylne rolki zewnętrzne – bezobsługowe wykonane z rury o średnicy min. 139 mm; − Kontener przystosowany do urządzeń załadowczych z wysokością ucha 1200 mm (ucho o średnicy 40 mm ); − Wszystkie elementy wykonane spawem ciągłym; − Kontener malowany farbą podkładową; − Kontener malowany dwukrotnie farbą nawierzchniową – kolor szary; − Dostawa do siedziby Zamawiającego. Kontener KP – 32 - 34 otwarte – ilość: 5 sztuk − Wymiary kontenera wewnętrzne 6,0 x 2,30 x 2,40m; − Wykonany z blachy – dno min. 5 mm, boki – min. 3 mm; − Tylne drzwi na trzech potrójnych zawiasach z centralnym zamknięciem; − Wieniec wykonany z kształtownika zamkniętego min. 80x80x5; − Płozy kontenera wykonane z dwuteownika IPN 180; − Rolki kontenera łożyskowane o szerokości 300 mm, wyposażone w smarowniczki; − Hak fi 50mm, wymiary uchwytów i mocowań zgodnie z normą DIN 30722; − Rozstaw wręg co 750 mm plus dodatkowe wzmocnienia; − Wzmocnienie tylne kontenera wykonane z ceownika UPN 160 mm; − Wszystkie elementy wykonane spawem ciągłym; − Kontener malowany farbą podkładową i nawierzchniową – kolor szary; − Dostawa do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach