Przetargi.pl
Dostawa konserw mięsnych i rybnych

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Chrobrego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 162 011 , fax. 774 162 287
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Chrobrego 29
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 162 011, fax. 774 162 287
  REGON: 32019900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa konserw mięsnych i rybnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy konserw rybnych i mięsnych 1.Konserwa rybna w pomidorach w opakow. 300-330g (min 55% wsadu rybnego). konserwa sterylizowana – opakowanie puszka stalowa łatwootwieralna (EO) Termin przydatności do spożycia min. 6 m-cy. Kod CPV 15240000-2 w ilości 900 kg 2. Sałatka rybna w opakow. 300g- 330g (min 40% wsadu rybnego), konserwa sterylizowana – opakowanie puszka stalowa łatwootwieralna (EO) Termin przydatności do spożycia min. 6 m-cy. Kod CPV 15240000-2 w ilości 1020 kg 3. Paprykarz szczeciński w opakow. 300g-330g (min 40% wsadu rybnego), konserwa sterylizowana – opakowanie puszka stalowa łatwootwieralna (EO) Termin przydatności do spożycia min. 6 m-cy. Kod CPV 15240000-2 w ilości 1020 kg 4. Konserwa tyrolska w opakowaniu 300g (min 50% wsadu mięsnego) konserwa sterylizowana – opakowanie puszka stalowa łatwootwieralna (EO) lub aluminiowa Termin przydatności do spożycia min. 6 m-cy Kod CPV 15131000-5 w ilości 1020 kg 5. Pasztet mazowiecki w opakow. 300G, konserwa sterylizowana – opakowanie puszka stalowa łatwootwieralna (EO) lub aluminiowa. Termin przydatności do spożycia min. 6 m-cy. Kod CPV 15131300-8 w ilości 1020 kg 6. Przysmak śniadaniowy w opakowaniu 300g (min 50% wsadu mięsnego), konserwa sterylizowana – opakowanie puszka stalowa łatwootwieralna (EO) lub aluminiowa Termin przydatności do spożycia min. 6 m-cy Kod CPV 15131000-5 w ilości 1020 kg 7. Pasztet drobiowy w opakowaniu alum. 300g. konserwa sterylizowana – opakowanie puszka stalowa łatwootwieralna (EO) lub aluminiowa Termin przydatności do spożycia min. 6 m-cy Kod CPV 15131300-8 w ilości 510 kg 8. Pasztet sojowy w opakowaniu alum. 100-130g, konserwa sterylizowana – opakowanie puszka stalowa łatwootwieralna (EO) lub aluminiowa Termin przydatności do spożycia min. 6 m-cy Kod CPV 15131000-5 w ilości 500 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy składają wraz z ofertą – (formularzem ofertowym załącznik nr 2 do SIWZ aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – dokument musi być złożony w oryginale, 2) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). Dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną