Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego

Powiat Rypiński ogłasza przetarg

 • Adres: 87-500 Rypin, ul. Warszawska 38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2802432 , fax. 54 2802549
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rypiński
  ul. Warszawska 38 38
  87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2802432, fax. 54 2802549
  REGON: 91086670300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.bip.powiatrypinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego niżej wymienionego sprzętu informatycznego: a) Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem - 44 sztuki b) Projektor - 4 sztuki c) Urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj sprzętu oraz jego wyposażenie zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wymieniony w załączniku sprzętu musi być fabrycznie nowy i musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. 3) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. b) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek na zasadach określonych w Załączniku Nr 1. c) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. 4) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu. 5) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki Wykonawcy wymienione w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatrypinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach