Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych oraz oprogramowania dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 87-01-516 , fax. 0-17 87 01 502
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Tkaczowa 146 146
  36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 87-01-516, fax. 0-17 87 01 502
  REGON: 69167370300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podrb.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych oraz oprogramowania dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale fabrycznie nowych komputerów przenośnych w ilości 29 sztuk oraz oprogramowania - 29 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podrb.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach