Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych (laptopów).

Gmina Koronowo ogłasza przetarg

 • Adres: 86-010 Koronowo, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 826 400 , fax. 523 826 401
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koronowo
  Plac Zwycięstwa 1
  86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 826 400, fax. 523 826 401
  REGON: 92350665000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych (laptopów).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych laptopów oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania, w zakresie wskazanym poniżej: PAKIET A – dostawa fabrycznie nowych laptopów. PAKIET B – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z Formularzem asortymentowo - cenowym (załącznik nr 4A do SIWZ) - w zależności od tego, na które PAKIETY Wykonawca składa ofertę. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru Zamawiającego). 3. *pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale) , o którym mowa w Rozdziale V pkt 4 niniejszej siwz (jeżeli dotyczy). 4. * pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/Wykonawców (jeżeli dotyczy). 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach