Przetargi.pl
Dostawa komputerów, drukarek sieciowych, oprogramowania, modernizacja, obsługa serwisowa komputerów, przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy - II Etap

Gmina Miasta Brodnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Kamionka 23
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4930300 , fax. 056 4982626
 • Data zamieszczenia: 2013-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Brodnicy
  ul. Kamionka 23 23
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4930300, fax. 056 4982626
  REGON: 87111837100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów, drukarek sieciowych, oprogramowania, modernizacja, obsługa serwisowa komputerów, przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy - II Etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa komputerów i drukarek, oprogramowania, modernizacja, przeprowadzenie szkoleń, obsługą serwisową komputerów w ramach realizacji projektu pod nazwą Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorem - 155 szt. 2) Dostawa oprogramowania wraz z programem antywirusowym do komputera stacjonarnego -155 szt. 3) Dostawa drukarek sieciowych - 3 szt. 4) Szkolenie beneficjentów projektu - 80 os. - w wymiarze 4 grupy x 18 godzin na grupę tj. łącznie 72 godziny 5) Szkolenie uczniów - 180 os. - łącznie 1728 godzin 6) Opieka serwisowa zestawów komputerowych w okresie 24 miesięcy - 155 szt. 7) Modernizacja sprzętu komputerowego - 155 szt. 2. Wymagania w zakresie innych cech: 1) komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 2) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim; 3) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, 4) wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem biurowym i antywirusowym u beneficjenta końcowego (pod wskazanym adresem przez zamawiającego) tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi końcowemu i aby nie była konieczna ingerencja odbiorcy końcowego, 5) inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu określone zostały w Specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ oraz do formularza ofertowego. 3. Wykonawca udziela gwarancji określonej w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń (załącznik nr 6 do SIWZ oraz do formularza ofertowego) i zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. 4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń obejmujących z określeniem ilości zamawianego sprzętu została określona w załączniku nr 6 do SIWZ, składającym się z następujących elementów: - Komputerów stacjonarnych wraz z monitorem - 155 szt. - Oprogramowanie wraz z programem antywirusowym do komputera stacjonarnego - 155 szt. - Drukarek sieciowych - 3 szt. - Szkolenie beneficjentów projektu - 80 os. - Szkolenie uczniów - 180 os. - Opieka serwisowa zestawów komputerowych - 155 szt. - Modernizacja sprzętu komputerowego - 155 szt. 5. Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu. 6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji. 7. W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń wówczas Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację techniczną sprzętu załączoną do niniejszej SIWZ. IV.1. Wymagania stawiane wykonawcy 1) Wykonawca odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4) Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302313000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. w pieniądzu, b. poręczeniach bankowych, c. poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d. gwarancjach bankowych, e. gwarancjach ubezpieczeniowych, f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku PKO BP S.A. oddział/Brodnica, nr konta: 97 1020 5024 0000 1002 0010 1576. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt XII.1 SIWZ, w formie i formach, o których mowa w pkt XII.2 SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 6) Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty, włożonej do koperty, gdzie oferta). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania. W przypadku pieniądza - kopię potwierdzenia dokonania przelewu (jako dowód wniesienia wadium) dołącza się do oferty na tych samych zasadach jak powyżej. 7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego jej wykonania; 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 8) Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp., Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; a) który został wykluczony z postępowania; b) którego oferta została odrzucona. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13) Wadium w pieniądzu (wraz z należnymi odsetkami) wniesione przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, może być - na jego pisemny wniosek (za jego zgodą) - zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.brodnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach