Przetargi.pl
Dostawa komputerów

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 234 53 92 , fax. 22 621 86 57
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska
  Pl. Politechniki 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 234 53 92, fax. 22 621 86 57
  REGON: 15540000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ci.pw.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych urządzeń: Część 1 – Dostawa komputerów typu All In One; Część 2 – Dostawa notebooków, monitorów oraz stacji dokujących; Część 3 – Dostawa komputerów typu All In One dla Ośrodka Kształcenia na Odległość „OKNO” Politechniki Warszawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: Część nr 1: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych), Część nr 2: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), Część nr 3: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na wszystkie części zamówienia, wówczas musi wnieść wadium w wysokości 24 500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (tj. 26 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić: przelewem na konto Banku PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa, nr rachunku 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664, kod SWIFT: PKOPPLPW z dopiskiem „WADIUM” i oznaczyć „Dostawa komputerów – Część nr _________.”, Nr sprawy: CI.ZP.261.07.2019. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium złożone w innej formie niż pieniądz należy załączyć w formie oryginału do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 oraz art. 148 ust. 4 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta – wg załącznika nr 1 do SIWZ. Formularz asortymentowo – cenowy – wg załącznika nr 1 do Oferty. Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2 do SIWZ. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, jeżeli polega on na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – które musi zawierać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. Do oferty należy załączyć Zobowiązanie innego podmiotu wg załącznika nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach