Przetargi.pl
Dostawa kompletnego systemu do pozyskiwania i podaży czynników wzrostu kości i komórek macierzystych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 8105800 , fax. 91 8105802
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Piotra Skargi 9-11
  70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8105800, fax. 91 8105802
  REGON: 810200960
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kompletnego systemu do pozyskiwania i podaży czynników wzrostu kości i komórek macierzystych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego system do pozyskiwania i podaży czynników wzrostu kości i komórek macierzystych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów i oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, inne dokumenty: 1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa – musi być złożone w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa; 4) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ; 5) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ; 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia z pkt 4 i 5) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 7) Wszystkie posiadane materiały w języku polskim dotyczące oferowanych produktów – ulotki, karty katalogowe wraz z charakterystyką, opisem, potwierdzające parametry określone przez Zamawiającego oraz szczegółowe informacje na temat dezynfekcji endoprotez i instrumentarium; 8) Wykonawcy mogą wspólnie się ubiegać o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10.) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach