Przetargi.pl
Dostawa koksu, węgla i drewna opałowego do Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Łebie.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ogłasza przetarg

 • Adres: 02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3118102 , fax. 22 3118118
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  ul. Mochnackiego 10 10
  02-042 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3118102, fax. 22 3118118
  REGON: 01169209600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifps.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa koksu, węgla i drewna opałowego do Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Łebie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa koksu, węgla i drewna opałowego do Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Łebie, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy; koks-200T, węgiel-20T, drewno-20m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091130004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ifps.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach