Przetargi.pl
„Dostawa karetki sanitarnej oraz wyposażenia karetki na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.”

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-101 Polkowice, Kard. B. Kominka 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A.
  Kard. B. Kominka 7
  59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie
  REGON: 390760852
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyPodmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa karetki sanitarnej oraz wyposażenia karetki na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej karetki sanitarnej oraz wyposażenia karetki na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Karetka sanitarna typu C – 1 szt. wraz z wyposażeniem karetki.3. Oferowana karetka sanitarna:1) Ma być zgodna z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. z 2015 roku poz. 305 z późn. Zmianami);2) Ma odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN EN 1789+A2:2015-01 dla karetki i PN-EN 1865-1 2010 dla sprzętu medycznego oraz spełniać wszystkie warunki określone w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania, a nie określonym w sposób odmienny w niniejszych wymaganiach3) Ma spełniać wymagania dodatkowe określone w ust. 9 Załącznika nr 7 do SWZ.4. Zamawiający wymaga by oferowana karetka była fabrycznie nowa, nie eksploatowana, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach