Przetargi.pl
Dostawa kardiomonitorów dla SPWSZ w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-455 Szczecin, Arkońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 813 9076, , fax. 918 139 079
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
  Arkońska 4
  71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 813 9076, , fax. 918 139 079
  REGON: 29027400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kardiomonitorów dla SPWSZ w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kardiomonitorów dla SPWSZ w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 zadania (części). 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ, specyfikacji technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymaganych parametrach), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 1-4 oraz w Parametrach ocenianych, stanowiących załącznik nr 1A do SIWZ dla zadania nr 1-4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33123210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiajacy nie dokonuje opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do SIWZ): 1) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 2) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpisy z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 4) wypełnioną specyfikację techniczną - opis przedmiotu zamówienia (w zakresie wymaganych parametrów), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - dla zadania lub zadań, na które składana jest oferta, 5) wypełnione parametry oceniane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ - dla zadania lub zadań, na które składana jest oferta, 6) zobowiązania podmiotów trzecich, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, 7) dokumenty opisujące oferowane urządzenia (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne, itp.) – w j. polskim dla oferowanych urządzeń, pozwalające na potwierdzenie zgodności oświadczeń wykonawcy co do spełnienia przez oferowane urządzenie parametrów podlegających ocenie w zakresie kryteriów jakościowych zawartych w załączniku nr 1A do SIWZ. UWAGA! Dokumenty o których mowa w pkt. 1 ppkt 4), 5) i 7) składane są wraz z ofertą, stanowią część oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 4) lub 5) powyżej lub złożenie dokumentów niekompletnych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku niezłożenia lub złożenia niekompletnego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 7), wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w kryterium oceny ofert, na potrzeby którego dokument jest składany. 2.Wykonawca, bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oryginał). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach