Przetargi.pl
Dostawa kamer do ochrony przeciwpożarowej lasu wraz z niezbędną instalacją i wyposażeniem punktu alarmowo dyspozycyjnego

Nadleśnictwo Tuszyma ogłasza przetarg

 • Adres: 39-321 Tuszyma, Tuszyma 147
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. (0-17) 5813111
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Tuszyma
  Tuszyma 147 147
  39-321 Tuszyma
  tel. (0-17) 5813111
  REGON: 69002698200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krosno.lasy.gov.pl/web/tuszyma
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kamer do ochrony przeciwpożarowej lasu wraz z niezbędną instalacją i wyposażeniem punktu alarmowo dyspozycyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wraz z montażem i uruchomieniem zestawu 3 kamer dalekiego zasięgu do ochrony ppoż. terenów leśnych Nadleśnictwa Tuszyma wraz z systemem analizy obrazu i detekcji dymu, niezbędną infrastrukturą do przesyłania informacji drogą radiową (radiolinie) oraz odbioru i prezentacji obrazu z kamer w punkcie alarmowo dyspozycyjnym Nadleśnictwa na monitorach (telewizorach). 2. Opis: a) zainstalowanie na masztach 3 zestawów kamer do obserwacji lasu wraz z systemem do wykrywania dymu b) wykonanie łącz radiolinii pomiędzy masztami a centralnym masztem przy siedzibie nadleśnictwa c) wyposażenie punktu alarmowo dyspozycyjnego przy nadleśnictwie w urządzenia do odbioru sygnału i przetwarzania go na obraz wyświetlany na monitorach (telewizorach) d) wyposażenie punktu alarmowo dyspozycyjnego w urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu e) wykonanie systemu wspomagającego wykrywanie pożarów poprzez analizę obrazu i detekcję dymu f) wykonanie mapy numerycznej oraz programu do wizualizacji miejsca pożaru na mapie numerycznej 3. Opis stanu istniejącego oraz części odbiorczej systemu zawiera załącznik nr 1 do OPZ. 4. Opis systemu teletechnicznego masztów zawiera załącznik nr 2 do OPZ. 5. Przedmiar podstawowych elementów systemu zawiera załącznik nr 3 do OPZ 6. Wymagania techniczne podstawowych elementów systemu zawiera załącznik nr 4 do OPZ 7. Rysunki oraz schematy blokowe systemu zawierają załączniki nr 5-10 do OPZ 8. Charakterystyki i opis połączenia radiowego zawierają załączniki nr 11-13 do OPZ 9. Zamówienie nie może być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu zamówienia zostaną odrzucone. 10. Miejsce realizacji: Teren Nadleśnictwa Tuszyma, Leśnictwo Przyłęk, Leśnictwo Kamionka, Leśnictwo Goleszów. Zamówienie podzielone jest na dwa etapy: Etap I obejmuje dostawę dwóch kamer wraz z systemem detekcji dymu, montaż kamer na masztach w miejscowości Szydłowiec Leśnictwo Przyłęk i miejscowości Ocieka - Sadykierz Leśnictwo Kamionka, montaż radiolinii do przesyłania informacji z kamer do punktu PAD w nadleśnictwie, wyposażenie punktu alarmowo dyspozycyjnego do odbioru i przetwarzania obrazu z kamer w nadleśnictwie. Termin wykonania Etapu I do 31.08.2015 r. Etap II obejmuje dostawę jednej kamery wraz z systemem detekcji dymu, montaż kamery na maszcie w miejscowości Goleszów Leśnictwo Goleszów, montaż radiolinii do przesyłania informacji z kamery i włączenie kamery do systemu. Termin wykonania Etapu II 30.03.2016 r. lub wcześniej na warunkach dotyczących płatności zawartych w § 3 ust. 3 wzoru umowy. Zamawiający zorganizuje w dniu 24.02.2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Nadleśnictwie Tuszyma wizję lokalną w celu zobrazowania przedmiotu zamówienia. Wizja nie jest obowiązkowa. Podczas wizji Zamawiający nie będzie udzielał żadnych dodatkowych wyjaśnień, wszelkie pytania należy kierować do Zamawiającego w trybie art. 38 Ustawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 322000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP O/Mielec na numer konta 10 1020 4913 0000 9402 0010 3580. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za skuteczne jego wniesienie należy uznać sytuację, kiedy uznanie na rachunku bankowym zamawiającego następuje przed upływem terminu składania ofert. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert do co najmniej ostatniego dnia związania ofertą włącznie. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien załączyć do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia w sposób umożliwiający ich zwrot zgodnie z Ustawą (np. w oddzielnej kopercie dołączonej od oferty). Z treści gwarancji powinno wynikać, że gwarant zobowiązuje się do zapłaty kwoty wadium bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta (zamawiającego). Treść gwarancji musi przesądzać o tym, że zamawiający nie może mieć żadnych trudności z uzyskaniem od gwaranta kwoty wadium, jeżeli tylko spełni warunki formalne związane z żądaniem zapłaty kwoty wadium. Złożenie gwarancji wadialnej, w której gwarant nie zobowiązuje się jednoznacznie do zapłaty kwoty wadium w każdym przypadku określonym w Ustawie, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 6. W razie wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: SA.270.1.1.2015 Wadium na dostawę kamer. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 2., zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. z powodu nie udowodnienia przez wykonawcę w czasie zorganizowanego pokazu, że parametry techniczne proponowanych w ofercie kamer i urządzeń i systemu do wykrywania dymu nie odpowiadają wymaganiom technicznym wymaganym przez zamawiającego)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji i objęcia obsługą serwisową
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl.bip/dg/rdlp_krosno/nadl_tuszyma/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach