Przetargi.pl
Dostawa jedwabiu szklanego

Instytut Elektrotechniki ogłasza przetarg

 • Adres: 04703 Warszawa, ul. Pożaryskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 112 52 05, , fax. 22 112 54 44
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Elektrotechniki
  ul. Pożaryskiego 28
  04703 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 112 52 05, , fax. 22 112 54 44
  REGON: 3790200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izolatory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jedwabiu szklanego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa jedwabiu szklanego przeznaczonego do produkcji elastycznych koszulek elektroizolacyjnych określonych rozmiarów (średnic) poprzez nasycanie/ powlekanie półfabrykatu z przeznaczeniem do izolowania przewodów elektrycznych i połączeń w urządzeniach elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14830000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga aby wszyscy Wykonawcy wraz z ofertą dostarczyli próbki w następujących ilościach: - pakiet I – około 30 kg (10 szpul), - pakiet II – około 30 kg (10 szpul), - pakiet III – około 30 kg (10 szpul). Wykonawca wraz z próbką dostarczy aktualne karty TDS.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach