Przetargi.pl
Dostawa jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-874 Białystok, Poleska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 66 37 344, 85 66 37 345, , fax. 85 66 37 302
 • Data zamieszczenia: 2019-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
  Poleska 89
  15-874 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 66 37 344, 85 66 37 345, , fax. 85 66 37 302
  REGON: 50622576000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych oraz nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania próbek krwi na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów, poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ: a. Wypełniony formularz ofertowy [wg Załącznika nr 1 do SIWZ]; b. Wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr 3 do SIWZ]; c. Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów w zakresie zamówień publicznych (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. spółki cywilnej, konsorcjum). WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach