Przetargi.pl
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii

Śląskie Centrum Chorób Serca ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 733 668 , fax. 32 2717654, 3733668
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Chorób Serca
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 323 733 668, fax. 32 2717654, 3733668
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sccs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii szczegółowo opisanych w specyfikacji zawartych w Pakietach od nr 1 do nr 6 szczegółowo opisane w specyfikacji .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie sa wymagane
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówienia przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały: 1) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1, 2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 ( Pakiety) 3) Wypełniony i podpisany ( Formularz cenowy ) załącznik nr 7 . Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów w celu potwierdzenia wymagań stawianych przedmiotowi zamówienia : 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do dokonania prezentacji wybranych elementów przedmiotu zamówienia zaproponowanego w ofercie przez Wykonawcę (w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia ) . Brak prezentacji lub niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty. Z prezentacji zostanie sporządzony protokół. 2) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany produkt będący przedmiotem zamówienia (spr. nr 9/EZP/19) do obrotu na terenie Polski oraz gotowości dostarczenia tego dokumentu na każde żądanie zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia (załącznik nr 5).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach