Przetargi.pl
Dostawa jednego videogastroskopu, dwóch videokolonoskopów, jednego videoduodenoskopu, jednej diatermii endoskopowej

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 773 333 , fax. 846 386 669
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
  Aleje Jana Pawła II 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 773 333, fax. 846 386 669
  REGON: 60501340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpita.zam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednego videogastroskopu, dwóch videokolonoskopów, jednego videoduodenoskopu, jednej diatermii endoskopowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa jednego videogastroskopu, dwóch videokolonoskopów, jednego videoduodenoskopu, jednej diatermii endoskopowej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33168100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta: 1. Formularz „Oferta Wykonawcy” oddzielnie dla każdego zadania (sporządzony według załączonego wzoru integralnej części SIWZ). 2. Oferta cenowa sporządzona oddzielnie dla każdego zadania w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 10 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nich mowa. 3. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia - należy wypełnić formularz „Opis przedmiotu zamówienia” odpowiednio dla danego zadania, w którym została złożona oferta. Opis musi zawierać dane na temat parametrów wymaganych i ocenianych – dotyczy zadania 4 – diatermia endoskopowa, określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Należy wypełnić rubrykę „Wartość oferowana” w formularzu „Opis przedmiotu zamówienia”. 4.Oświadczenie Wykonawcy dotyczące warunków gwarancji i szkolenia wg. wzoru integralnej części SIWZ odpowiednio dla danego zadania, w którym została złożona oferta. 5.Oświadczenie wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2010 roku o wyrobach medycznych i są oznaczone znakiem CE. Stosowne dokumenty (deklaracja zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej) zostaną dostarczone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że nie złożenie oświadczeń, dokumentów, informacji, o których mowa wyżej w pkt 1 – 5 spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach