Przetargi.pl
Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego

Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 28-330 Wodzisław, ul. Kościelna 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 516 107 302 , fax. 41 38 658 05
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu
  ul. Kościelna 6 6
  28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie
  tel. 516 107 302, fax. 41 38 658 05
  REGON: 29163253300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ - Opis techniczny. 2. Samochód oraz zamontowane w nim urządzenia i podzespoły powinny spełniać wymagania odpowiednich przepisów krajowych i międzynarodowych Samochód powinien spełniać wymagania normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Samochód musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). 3. Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące. Serwis gwarancyjny min. 72 godziny od zgłoszenia usterki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodzislaw.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach