Przetargi.pl
„Dostawa jaj kurzych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-49/WZŻ/2018”

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46 , fax. +4871 365 03 47
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, fax. +4871 365 03 47
  REGON: 021545051
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa jaj kurzych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-49/WZŻ/2018”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1.Rodzaj zamówienia: dostawa. 2.2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj kurzych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. 2.3 Opis przedmiotu zamówienia 1.jaja kurze świeże klasy A, kat. L kod systemu chowu – 1. Waga – minimum 63 gram Ilość – 80.831 sztuk; 2. jaja kur zielononóżek świeże, klasa A, system chowu - 0 Waga – minimum 53 gram Ilość – 5.656 sztuk; 2.4.Miejsce dostaw to niżej wymienione żłobki mieszczące się na terenie miasta Wrocławia: 1) żłobek Nr 1 - ul. Lwowska 20; 2) żłobek Nr 2 - ul. Zemska 33; 3) żłobek Nr 3 - ul. Białowieska 27; 4) żłobek Nr 4 - ul. Kłodnicka 25; 5) żłobek Nr 5 - ul. Dokerska 5; 6) żłobek Nr 6 - ul. Krowia 1; 7) żłobek Nr 7 - ul. Drukarska 9; 8) żłobek Nr 8 - ul. Sądowa 6; 9) żłobek Nr 10 - ul. Brodatego 17; 10) żłobek Nr 11 - ul. Hubska 39; 11) żłobek Nr 12 - ul. Jugosłowiańska 83a; 12) żłobek Nr 13 - ul. Wieczysta107; 13) żłobek Nr 14 - ul. Mulicka 4c; 14) żłobek Nr 15 - ul. Łukowa 37; 2.5.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami określonymi przez Zamawiającego, asortymentem, ilościami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ na zasadach opisanych szczegółowo w projekcie umowy załączniku nr 6 do SIWZ. 2.6.Przedmiot zamówienia w przypadku dostawy do żłobka nr 12 kolumna nr 15 w formularzu asortymentowo-cenowym załączniku nr 2 do SIWZ będzie realizowany w ramach projektu pn.: „Dolnośląskie żłobki, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03142500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) „Formularz asortymentowo-cenowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 11.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 7.8.; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2., w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. O ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – według załącznika do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach