Przetargi.pl
Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31103 Kraków, ul. Zwierzyniecka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 4229477 , fax. +48 12 4224312
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
  ul. Zwierzyniecka 1
  31103 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 4229477, fax. +48 12 4224312
  REGON: 35707768700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Dostawa dotyczy wyłącznie nowych, kompletnych, najwyższej jakości, pochodzących z bieżącej produkcji, profesjonalnych instrumentów muzycznych. Zamawiający po zrealizowaniu dostawy zastrzega sobie prawo kontroli parametrów i jakości dźwięku dostarczanych instrumentów przy odbiorze. Dostawa instrumentów o niewłaściwych parametrach jakości brzmienia nie stanowi realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia oraz autoryzowanego serwisu. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować do siedziby Zamawiającego – Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, 31-103 Kraków, ul. Zwierzyniecka 1, II piętro, pokój nr 1 – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3.2. Wybór instrumentu/ów nastąpi w siedzibie zamawiającego lub w siedzibie wykonawcy – wedle wskazania w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. O terminie wyboru instrumentu/ów ostatecznie rozstrzyga zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą. Wszelkie koszty wynikające z procedury wyboru instrumentu/ów obciążają wykonawcę. Z wyboru instrumentu zostanie spisany protokół który zawierał będzie m.in. numery fabryczne wybranych egzemplarzy, które następnie wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego. 3.3. Zamawiający podzielił zamówienie na części, w każdej z nich wybór oferty najkorzystniejszej będzie następował odrębnie. Na każdą część zamówienia będzie zawarta odrębna umowa. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub kilka lub wszystkie spośród części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy zawierające potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). 6.1.2. aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6.1.3. aktualny na dzień złożenia wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie III.1.3 (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 6.1.4. dowody określające, czy dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6.3.2 zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Zamawiający wzywa do złożenia dokumentów wskazanych w punktach 6.1.2-6.1.4 wraz z ofertą (a nie na późniejsze wezwanie wyłącznie od wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną) na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy. Celem takiego postępowania jest wyeliminowanie ryzyka ponoszenia przez wykonawców kosztów związanych z prezentacją instrumentów na potrzeby oceny ofert w przypadku, gdy w wyniku badania dokumentów pojawi się konieczność wykluczenia ich z postępowania. 6.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy: 6.2.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 6.3.1. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3.2. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia dot. terminów wystawienia zawarte w punkcie 6.3.1 stosuje się odpowiednio. 6.4. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 6.1 i 6.3. 6.5. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6.1–6.4 składa każdy z takich Wykonawców z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3–6.1.4, które składa ten (ci) spośród tych Wykonawców, który spełnia odpowiednie warunki udziału w postępowaniu. 6.6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt III.1.3), oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 oraz 6.3 składa każdy z takich podmiotów z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3–6.1.4, które składa ten (ci) spośród tych podmiotów, który spełnia odpowiednie warunki udziału w postępowaniu. Ponadto wraz z ofertą Wykonawca składa dowody, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.7. Wykonawca lub inny podmiot nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 6.1–6.4, jeżeli zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile nadal są aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio oznaczenie postępowania, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone lub adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może je pobrać. 6.8. Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1–6.6 mogą być składane wyłącznie w formie oryginału. Dokumenty, o których mowa w tych punktach inne niż oświadczenia mogą być składane wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem, przy czym poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podmiot trzeci, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeśli dokumenty zawarte w bazach, o których mowa w pkt 6.7 są sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa tłumaczenie tych dokumentów na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach