Przetargi.pl
„Dostawa instrumentów muzycznych”

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. ogłasza przetarg

 • Adres: 11500 Giżycko, ul. Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 428 23 46 , fax. 0-87 428 23 46
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I St.
  ul. Kolejowa 22
  11500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 428 23 46, fax. 0-87 428 23 46
  REGON: 56783000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.e-cea.pl/1509
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Szkoła Muzyczna 1 stopnia w Giżycku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa instrumentów muzycznych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa instrumentów muzycznych: 1 fortepianu koncertowego oraz 5 pianin i 1 fortepianu szkoleniowego. Część I. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego transportem własnym, na koszt i ryzyko wykonawcy 1 sztuki nowego fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje również strojenie instrumentu po wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego. Część II. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego transportem własnym, na koszt i ryzyko wykonawcy 5 sztuk nowych akustycznych pianin klasycznych i 1 nowego fortepianu akustycznego. Przedmiot zamówienia obejmuje również strojenie instrumentów po wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części I i Części II zawiera załącznik E do SIWZ oraz projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37311000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1) dla części I - 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2) dla części II – 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysiące zł.) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 1000 i poz. 1669). 3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. ul. Kolejowa 22, 11-500 Giżycko, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie Nr 42 1010 1397 0011 4013 9120 0000. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika /pośrednika. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Giżycku ul. Kolejowa 22, 11-500 Giżycko. 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, Jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 9. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej - kopii dowodu wykonanej operacji. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 ppkt 2. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium. Do oferty należy załączyć dowód wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach