Przetargi.pl
Dostawa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kumelsku i Zabielu

Gmina Kolno ogłasza przetarg

 • Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 782 567 , fax. 862 789 136
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolno
  ul. Wojska Polskiego 20
  18-500 Kolno, woj. podlaskie
  tel. 862 782 567, fax. 862 789 136
  REGON: 45066986100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakolno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kumelsku i Zabielu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o wysokiej sprawności, w technologii back contact z obiema elektrodami z tyłu, wolnostojących na potrzeby budynku stacji uzdatniania wody w Kumelsku o mocy min. 39,42kWp oraz na potrzeby budynku stacji uzdatniania wody w Zabielu o mocy min. 38,66kWp. Zakres dostawy obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej, dostawę i montaż systemowej konstrukcji wolnostojącej wbijanej w grunt, dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych, dostawę i montaż inwerterów fotowoltaicznych, montaż kompletnego okablowania, montaż zabezpieczeń przepięciowych, wykonanie ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznych, podłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej rozdzielni w obiekcie, przygotowanie oraz złożenie wniosku z niezbędną dokumentacją do PGE Dystrybucja S.A. w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentu na przyłączenie mikroinstlacji do sieci PGE Dystrybucja
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 8 000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kolno –Bank Spółdzielczy w Kolnie Nr 21 8754 0004 0000 3115 2000 0240, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy, 2) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 4) dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach