Przetargi.pl
Dostawa, instalacja oraz uruchomienie sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody i wyposażeniem

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 240 47 23 , fax. 17 240 47 23
 • Data zamieszczenia: 2015-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Leśna 22 22
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 17 240 47 23, fax. 17 240 47 23
  REGON: 00030665000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-lezajsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja oraz uruchomienie sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody i wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa, instalacja oraz uruchomienie sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody i wyposażeniem. W skład wyposażenia wchodzi zamykany wózek transportowy z kontenerami - 2 szt. i stół roboczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331911006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 65 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-lezajsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach