Przetargi.pl
Dostawa, instalacja i konfiguracja zestawów komputerowych i oprogramowania wraz z przeniesieniem danych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3682461 , fax. 034 3682461, 3651290
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.
  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 24
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3682461, fax. 034 3682461, 3651290
  REGON: 15140560700010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-tbs.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja i konfiguracja zestawów komputerowych i oprogramowania wraz z przeniesieniem danych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja zestawów komputerowych i oprogramowania wraz z przeniesieniem danych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie, w ilości: 1)6 szt. laptopów, 2)40 szt. komputerów stacjonarnych, 3)40 szt. monitorów, 4)46 szt. oprogramowania biurowego, 5)6 szt. myszy bezprzewodowych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, minimalne wymagania i parametry techniczno-eksploatacyjne zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz normy i atesty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym. 3.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dostarczyć i wnieść kompletny, nieużywany, fabrycznie nowy, wolny od wad sprzęt komputerowy wraz z pakietem oprogramowania do siedziby Zamawiającego, tj. ul. POW 24, 42-200 Częstochowa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 4.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem winien być dostarczony i zainstalowany w siedzibach Zamawiającego, tj.: 1)Biuro Zarządu, ul. POW 24, 42-200 Częstochowa; 2)Biuro Windykacji, ul. POW 28, 42-200 Częstochowa; 3)Oddział Eksploatacji OE I, ul. Orlik-Ruckemanna 35/37, 42-200 Częstochowa; 4)Oddział Eksploatacji OE II, ul. Wały Dwernickiego 101/105, 42-200 Częstochowa; 5)Oddział Eksploatacji OE III, Al. Niepodległości 27, 42-200 Częstochowa: 6)Oddział Eksploatacji OE IV, ul. Nowowiejskiego 26, 42-200 Częstochowa; 7)Oddział Eksploatacji OE V, ul. Tuwima 6, 42-200 Częstochowa; 8)Oddział Eksploatacji OE VI, ul. Łukasińskiego 26, 42-200 Częstochowa. 5.Zaoferowany sprzęt komputerowy musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych niż wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i warunków dostaw zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: długość okresu gwarancji na: laptopy, komputery stacjonarne, myszy bezprzewodowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm-tbs.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach