Przetargi.pl
Dostawa implantów ortopedycznych: płytki wraz z mocowaniem wraz z udostępnieniem instrumentarium

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 761 058 , fax. 172 761 058
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Dąbrowskiego 10
  38100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 172 761 058, fax. 172 761 058
  REGON: 37048251200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstrzyzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa implantów ortopedycznych: płytki wraz z mocowaniem wraz z udostępnieniem instrumentarium
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych (płytki wraz z mocowaniem) wraz z udostępnieniem instrumentarium w zakresie i ilości określonych w Części XIX „Szczegółowa specyfikacja – formularz cenowy”. Oferowane artykuły muszą spełniać wymagania podane w szczegółowej specyfikacji – załączniku nr 1 – formularzu cenowym. 1. Realizacja zamówienia następować będzie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy w terminach określonych umową i stosownymi zamówieniami na zasadzie złożenia do depozytu w Szpitalu Odbiorcy, 38-100 Strzyżów, ul. 700-lecia 1 na Blok Operacyjny po minimum 2 sztuki każdego implantu wyszczególnionego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Depozyt Wykonawca uzupełnia po każdorazowym otrzymaniu "Protokołu zużycia". Zasady funkcjonowania depozytu określone są w umowie na dostawę implantów ortopedycznych. 2. Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium będących przedmiotem zamówienia wiąże się z bezpłatnym udostępnieniem instrumentarium czyli zestawu narzędzi do ich zakładania. 3. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez cały okres użytkowania jest własnością Wykonawcy. Udostępnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga również bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia. Udostępnienie instrumentarium odbywać się będzie wg zasad ustalonych w załączniku nr 1a do umowy. 4. Ilości wskazane w Formularzach cenowych - Załącznik nr 1 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkości podanej w Załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia objęty niniejszą SIWZ będzie zamawiane sukcesywnie u Wykonawcy w formie pisemnej bądź faxem na podstawie "Protokołu zużycia" zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego, na które wpływ ma ilość pacjentów leczonych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku. Wykonawca winien zagwarantować dostawę (transport) przedmiotu zamówienia na Blok Operacyjny w sterylnych opakowaniach, z oznaczeniem fabrycznym i innym, zgodnie z warunkami przewidywanymi przez producenta danego asortymentu oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami. 8. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy opis zawierający w szczególności: rodzaj, nazwę wyrobu, ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym, nr serii, datę ważności, nazwę i adres producenta będącego przedmiotem dostawy. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ogólny oferty 2. Formularz cenowy - załącznik nr 1 3. Pełnomocnictwo dla osoby nie upoważnionej do reprezentowania firmy na podstawie załącznika nr 4 tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz/lub Pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania w trakcie postępowania w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - załącznik nr 3 Wykonawca obowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – http://www.zozstrzyzow.pl informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach