Przetargi.pl
Dostawa implantów oraz płytek służących do zespolenia złamań kości .

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 355 33 17 , fax. 18 355 33 07
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
  ul. Węgierska 21 21
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 18 355 33 17, fax. 18 355 33 07
  REGON: 00030861400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorlice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa implantów oraz płytek służących do zespolenia złamań kości .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: Płytkowe zespolenia złamań kości. Gwoździowe zespolenia złamań kości. Nasady kości. Płytki do ręki. Płytki do stopy. Płytki do części dalszej kości ramiennej Zadanie nr 2: Płytki do nasady dalszej kości promieniowej. Bank implantów w siedzibie zamawiającego - wszystkie rozmiary i elementy wymienione w SIWZ do wyboru w trakcie wykonywania zabiegu z wyjątkiem pozycji 63- 67, oraz 73-102 dla których zamawiający wymaga dostawy do 24 godz. od zgłoszenia zapotrzebowania, cena jednostkowa stała niezależnie od rozmiarów poszczególnych elementów w typoszeregu. Na czas realizacji zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego za dostawę implantów Dostawca wypożyczy Zamawiającemu kompletne instrumentarium do montażu implantów, które będzie pozostawało w dyspozycji Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Dostawca zapewni możliwość bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego w zakresie oferowanego wyrobu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331831007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres ważności sterylizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.gorlice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach