Przetargi.pl
dostawa implantów i zespoleń ortopedycznych

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu ogłasza przetarg

 • Adres: 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7152023 w. 317, 313 , fax. 089 7156208
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
  ul. Armii Krajowej 8 8
  11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7152023 w. 317, 313, fax. 089 7156208
  REGON: 51131574500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-biskupiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa implantów i zespoleń ortopedycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1: Materiały do osteosyntezy - Metoda AO/ASIF, Pakiet 2: DHS/DCS i zespolenia śródszpikowe, Pakiet 3: Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana, Pakiet 4: Zestaw do artroskopowego szycia łąkotki, Pakiet 5: Implanty d
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331417708
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 13. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie 13b) SIWZ wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw implantów i zespoleń ortopedycznych. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w punkcie 16a) SIWZ, b) W zakresie warunku wskazanego w punkcie 13c) SIWZ ocena spełnienia warunku szczegółowego nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 16b) SIWZ, c) W zakresie warunków wskazanych w punkcie 13a) i 13d) SIWZ ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu i oświadczenia, o których mowa w punkcie 16c). 15. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 26 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania - art. 26 ust. 3 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) Warunki szczegółowe określone w punkcie 14a) SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. b) Warunki szczegółowe określone w punkcie 14b) SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. c) Warunki szczegółowe określone w punkcie 14c) SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że prowadzi działalność objętą zamówieniem oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Jednocześnie do oferty każdy z Wykonawców powinien załączyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-biskupiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach