Przetargi.pl
Dostawa implantów do operacji kręgosłupa dla SPZZOZ w Gryficach

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3842127 , fax. 091 3842127
 • Data zamieszczenia: 2016-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Niechorska 27 27
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3842127, fax. 091 3842127
  REGON: 00031028400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.medicam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa implantów do operacji kręgosłupa dla SPZZOZ w Gryficach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do operacji kręgosłupa dla SPZZOZ w Gryficach w ilościach określonych w załączniku do formularza ofertowego. 2 Przedmiot dostawy będzie dostarczony ze specyficznym instrumentarium przeznaczonym do implementacji stabilizatorów. 3 Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. Po wygaśnięciu umowy na zakup Zamawiający zwróci niewykorzystane implanty. 4 Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie instrumentarium do używanych implantów. 5 Podana przez Zamawiającego ilość implantów jest orientacyjna i maksymalna (wskazana na potrzeby niniejszego postępowania), natomiast rozliczenie następować będzie wg rzeczywistego ich zużycia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331841004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.medicam.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach