Przetargi.pl
Dostawa immunoglobuliny ludzkiej

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618310142 , fax. +48618310107
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
  61-545 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618310142, fax. +48618310107
  REGON: 00028885700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.orsk.ump.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa immunoglobuliny ludzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa immunoglobuliny ludzkiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymogach został określony w formularzu cenowym stanowiącym jej integralną część. 3. Zamawiający w załączniku do SIWZ wymaga podania przez Wykonawcę nazwy produktu, oraz producenta, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 4. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy. 5. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu produktów leczniczych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo Farmaceutyczne (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.). 6. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania najtańszych produktów przedstawionych w formularzu cenowym wg nazw międzynarodowych. 7. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne będące odpowiednikami produktów leczniczych przedstawionych w formularzu cenowym. Przez odpowiedniki rozumie się produkt leczniczy posiadający taka samą ilość/stężenie substancji czynnej, równoważną terapeutycznie postać farmaceutyczną i drogą podania oraz taki sam czas działania. 8. Informacje o produkcie muszą być w języku polskim: opis produktu, nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania, seria, data ważności. Dane te muszą być umieszczone na/w każdym opakowaniu jednostkowym. 9. Termin dostawy maksymalnie 24 godziny od chwili wysłania zamówienia. 10. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651520-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych, składu celnego lub składu konsygnacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.), jeżeli przepisy tej ustawy wymagają posiadania w/w zezwolenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach