Przetargi.pl
Dostawa immunoglobulin do przetoczeń w chorobach neurologicznych

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80 , fax. 89 524 53 80
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30 30
  10-082 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, fax. 89 524 53 80
  REGON: 28031463200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.usk-olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa immunoglobulin do przetoczeń w chorobach neurologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na zamówienie Zamawiającego immunoglobulin do przetoczeń w chorobach neurologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo - cenowy. 2. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), posiadać aktualne atesty i świadectwa rejestracji oraz właściwe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, wydane przez uprawniony organ z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typ wyrobu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336515209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.usk-olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną