Przetargi.pl
Dostawa i wymiana wodomierzy z zamontowanymi nadajnikami radiowymi

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 556 177 , fax. 227 241 129
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Cegielniana 4
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 556 177, fax. 227 241 129
  REGON: 14171723700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zwik-grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wymiana wodomierzy z zamontowanymi nadajnikami radiowymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana wodomierzy z zamontowanymi nadajnikami radiowymi. Rodzaje i ilości wodomierzy do dostawy określa Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Rodzaje i ilości wodomierzy do wymiany określa Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku złożenia oferty na platformie zakupowej: 1.Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1)formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem Załącznika nr 2 do SIWZ; 2)oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem Załącznika nr 3 do SIWZ; 3)formularze cenowe sporządzone z wykorzystaniem Załącznika nr 4, 5 do SIWZ; 4)pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Ponadto w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego do oferty należy załączyć karty katalogowe oferowanych wodomierzy. W przypadku złożenia ofert z zachowaniem formy pisemnej: 2.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1)wypełniony i czytelnie podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem Załącznika nr 2 do SIWZ; 2)wypełnione i czytelnie podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem Załącznika nr 3 do SIWZ; 3)formularze cenowe sporządzone z wykorzystaniem Załącznika nr 4, 5 do SIWZ; 4)pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Ponadto w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego do oferty należy załączyć karty katalogowe oferowanych wodomierzy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach