Przetargi.pl
Dostawa i wymiana wodomierzy na terenie Gminy Herby

Gmina Herby ogłasza przetarg

 • Adres: 42-284 Herby, Lubliniecka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3574100 w. 17, , fax. 34 3574105
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Herby
  Lubliniecka 33
  42-284 Herby, woj. śląskie
  tel. 34 3574100 w. 17, , fax. 34 3574105
  REGON: 15139843900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.herby.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wymiana wodomierzy na terenie Gminy Herby
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę i wymianę około 2100 szt. wodomierzy zimnej wody, (DN 15 – 50szt., DN 20 – 2000 szt., DN 25 – 25 szt., DN 32 – 25 szt.) zamontowanych w lokalach mieszkalnych, budynkach, pomieszczeniach administracyjnych, usługowych oraz studzienkach wodomierzowych na nowe wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe JS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach