Przetargi.pl
Dostawa i uruchomienie maszyny wytrzymałościowej o napędzie elektrycznym 50 kN w klasie 0,5.

Instytut Techniki Budowlanej ogłasza przetarg

 • Adres: 00611 Warszawa, ul. Filtrowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8251303, 8252885 , fax. 228 257 730
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Techniki Budowlanej
  ul. Filtrowa 1
  00611 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8251303, 8252885, fax. 228 257 730
  REGON: 6365000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i uruchomienie maszyny wytrzymałościowej o napędzie elektrycznym 50 kN w klasie 0,5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i uruchomienie maszyny wytrzymałościowej o napędzie elektrycznym 50 kN w klasie 0,5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach