Przetargi.pl
Dostawa i uruchomienie inkubatora zamkniętego

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7651397 , fax. 062 7571323
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
  ul. Poznańska 79 79
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7651397, fax. 062 7571323
  REGON: 00126675700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i uruchomienie inkubatora zamkniętego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie inkubatora zamkniętego - 1 szt. na Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. 2. Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe oraz wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie. 3. Opis oraz zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych urządzenia został przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz Ofertowy - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH str. 19-21 SIWZ 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) powiadomienie Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, b) dostarczenie i instalację urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, c) uruchomienie urządzenia i oddanie go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, d) przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzenia, e) przekazanie Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia: instrukcji obsługi w języku polskim, instrukcji serwisowych, kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w umowie), listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzeń do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny), wykaz częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, wymaganych przepisami prawa testów specjalistycznych, f) przeprowadzanie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta urządzeń przeglądów okresowych . g) serwis gwarancyjny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach