Przetargi.pl
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, pl. Św. Józefa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 635 650 , fax. 627 635 651
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
  pl. Św. Józefa 5
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 635 650, fax. 627 635 651
  REGON: 25081047800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystemiasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na: 1) Zadanie nr 1: dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” , 2) Zadanie nr 2: dostawa i sukcesywne wymiany oraz tam gdzie jest to wymagane wypełnienie elastomerem ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”: Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34350000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 2. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca), który określa w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 4. Podstawowym elementem Oferty jest złożony pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem i wypełniony„Formularz oferty” - zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik nr 1 do IDW. 5. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.: 1) osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy dołączyć do oferty; 3) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 6. Do Oferty (Formularza Oferty) należy dołączyć: 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) niniejszego ogłoszenia (przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) niniejszego ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 2) dokument, o którym mowa w pkt. III.7)2. powyżej - w sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. III.7)5.2) powyżej (jeśli dotyczy) - w formie tam wskazanej. 7. Dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. III.4)1)-2), III.6) i III.5.1) niniejszego ogłoszenia nie należy składać wraz z ofertą, są one składane na wezwanie Zamawiającego wystosowane po otwarciu ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach