Przetargi.pl
dostawa i montaż zbiornika p.poż. w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze , gm.Zambrów

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZAMBROWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 ZAMBRÓW, POLOWA
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862712700 , fax. 862712118
 • Data zamieszczenia: 2021-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZAMBROWIE
  POLOWA 19
  18-300 ZAMBRÓW, woj. podlaskie
  tel. 862712700, fax. 862712118
  REGON: 45007817200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkzambrow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spólka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa i montaż zbiornika p.poż. w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze , gm.Zambrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia: a) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego jako części projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę b) Dostawa zbiornika na plac budowy z rozładunkiem. c) Montaż zbiornika wraz z izolacją i wyposażeniem na fundamencie. d) Montaż zewnętrznych urządzeń elektrycznych (zasilanie zewnętrzne zapewnia Zamawiający). e) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym dokumentacji techniczno-ruchowej. f) Współpraca w procesie projektowym i wykonawczym, uzgodnienie wszystkich szczegółów z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44611500-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach