Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki” realizowanego w ramach umowy nr 00155/18/IB/IK z dnia 25.07.2018r. pn.: Aranżacja i wyposażenie Mediateki w Grodzisku Mazowieckim” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 734 79 03, , fax. 22 734 79 08
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
  3 Maja 57
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 734 79 03, , fax. 22 734 79 08
  REGON: 14017017900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-bp.godzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki” realizowanego w ramach umowy nr 00155/18/IB/IK z dnia 25.07.2018r. pn.: Aranżacja i wyposażenie Mediateki w Grodzisku Mazowieckim” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do obiektu zamawiającego mieszczącego się w Grodzisku Mazowieckim w ilościach zawartych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. Sprzęt może być dostarczony i odebrany wyłącznie w dni robocze tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wad/uszkodzeń w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym uszkodzeń podczas transportu), Wykonawca zobowiązuje się w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia prawić wadliwy wyrób lub wymienić na nowy wolny od wad/uszkodzeń. (W przypadku dokonywania naprawy Wykonawca będzie używał tylko nowych materia/ów w I gatunku). Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad /fizycznych i prawnych/. Meble powinny być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne, atesty wytrzymałości dla krzeseł i foteli; Świadectwo wytrzymałości i odkształcalności. W przypadku mebli nietypowych do ich budowy należy wykorzystać materiały i komponenty posiadające odpowiednie dla zastosowania certyfikaty i atesty. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z dyrektorem. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane, jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego wszelkich atestów, świadectw, certyfikatów wymienionych w poszczególnych opisach konkretnego asortymentu (pod rygorem nie zawarcia lub zerwania umowy z winy Wykonawcy - z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych). Po otrzymaniu powiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (według kryteriów określonych w niniejszej SIWZ) przed podpisaniem umowy, oferent przedstawi Zamawiającemu do wyboru i akceptacji wzory materiałów (w celu uzgodnienia), z których będą wykonane meble. Dodatkowo Wykonawca na żądanie Zamawiającego prześle karty katalogowe proponowanych mebli - pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy. Karta katalogowa mebla musi zawierać: nazwę mebla (ewentualnie nazwę producenta), rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla, wymiary oraz opis i szczegóły techniczne pozwalające zweryfikować czy proponowane meble spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Wszelkie atesty, świadectwa, certyfikaty muszą być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Ponadto muszą być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. W przypadku oferowania mebli równoważnych Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne o ile spełnione są minimalne wymagane parametry podanych materiałów oraz komponentów. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w rozdziale IX ust. 3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 3.1.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3.1.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 3.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 10 1240 6348 1111 0010 8217 8902 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą. 3.3. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 3.4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w rozdziale IX ust. 3 lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 3.5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki” realizowanego w ramach umowy nr 00155/18/IB/IK z dnia 25.07.2018r. pn.: Aranżacja i wyposażenie Mediateki w Grodzisku Mazowieckim” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oznaczenie sprawy: 2/ZP/2019 3.6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale IX ust. 3 SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 3.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna składać się z : 1) Formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika nr 1, 2) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a 3) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;–zgodnego z treścią Załącznika nr 2 i 3, 4)zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy), 5) pełnomocnictwa w - oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza(jeżeli dotyczy), 6) Pozostałe dokumenty – wykaz robót wraz z poświadczeniem należytego ich wykonania, wykaz osób, oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, ZUS, US składane są przez Wykonawcę najwyżej ocenionego w rankingu ofert, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. 7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG) składa Wykonawca najwyżej oceniony w rankingu ofert, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wskaże dostępność tego dokumentu, w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnopolskiej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument. 8) Dowód wniesienia wadium. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4 .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach