Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia do nowo wybudowanej części przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz do rozbudowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej- Filia w Międzyborowie.

Gmina Jaktorów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8564026, 8564069 , fax. (046) 855 21 88
 • Data zamieszczenia: 2019-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaktorów
  ul. Warszawska 33
  96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8564026, 8564069, fax. (046) 855 21 88
  REGON: 75014825900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaktorow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia do nowo wybudowanej części przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz do rozbudowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej- Filia w Międzyborowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na dostawie i montażu wyposażenia do nowo wybudowanej części przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz do rozbudowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie. Zamawiający dopuszcza składanie oferty przez jednego Wykonawcę na dwie odrębne części zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ dla każdej z części oddzielnie. Część 1 zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do nowo wybudowanej części przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Część 2 zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do rozbudowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej – Filia w Międzyborowie. Dostawa dla I i II części zamówienia obejmuje: 1. transport mebli do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego na terenie nowopowstałego budynku Przedszkola (Część 1) lub Biblioteki przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Część 2), 2. rozładunek i rozpakowanie, 3. montaż mebli na miejscu, 4. wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniach docelowych wskazanych przez Zamawiającego, 5. wypoziomowanie i usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem mebli, 6. po zakończeniu dostawy i montażu mebli pozostawienie umeblowanych pomieszczeń, w należytym porządku i czystości, 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie uszkodzenia i szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, 8. Wykonawca zobowiązany jest załączyć przy dostawie mebli aktualne certyfikaty zgodności spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby do placówek oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej. 9. Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności funkcjonowania przedmiotu zamówienia w obecności Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie lub osoby przez niego upoważnionej. 10. Wykonawca odpowiada za przedmiot zamówienia do czasu jego ostatecznego przekazania i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 11. na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji. 12. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu próbek okleiny na meble oraz próbek tkanin mebli tapicerowanych na piśmie w formie szkiców, zdjęć z katalogów lub folderów potwierdzających ich zgodność z Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 i 3a do SIWZ. 13. Wykonawca przystąpi do dostawy i montażu, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego proponowanych mebli. 14. W przypadku , gdy Wykonawca dostarczy i zamontuje meble nie uwzględniając zapisu w ust. 12 i 13, Zamawiający może zażądać ponownie wykonania przedmiotu umowy. 15. Szczegółowe wymagania dla dostawy określono w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 i 3a do SIWZ. 16. Przed dostawą i montażem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na meble, wymagane atesty, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 17. Dostawa i montaż na przedmiotowe zamówienie będzie odbywać się sukcesywnie w terminie do dnia 20.12.2019 r., zgodnie z podpisanym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym Harmonogramem dostaw i montażu. 18. Harmonogram dostaw i montażu zostanie sporządzony przez Wykonawcę i Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 19. Harmonogram dostaw i montażu będzie określać ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia oraz miejsce i dokładny termin dostawy i montażu. 20. Zaleca się aby Wykonawca na własny koszt przed złożeniem oferty dokonał pomiaru mebli we własnym zakresie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub dwie części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument składany wraz z ofertą). 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.1 i ust. 2 pkt. 2.1. SIWZ. 6. Jednocześnie, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.2. – 2.4. SIWZ, na zasadach określonych w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach