Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia do budynku żłobka i przedszkola w Kłodawie

Gmina Kłodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7216665, 7216670 , fax. (095) 721 66 60
 • Data zamieszczenia: 2021-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłodawa
  ul. Gorzowska 40
  66-415 Kłodawa, woj. lubuskie
  tel. 095 7216665, 7216670, fax. (095) 721 66 60
  REGON: 54206600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klodawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia do budynku żłobka i przedszkola w Kłodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do budynku żłobka i przedszkola w Kłodawie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektów: a) „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki” b) „Utworzenie żłobka w Kłodawie”. Zamówienie jest podzielone na V części: Część I Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do budynku żłobka i przedszkola w Kłodawie. Część II Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego do budynku żłobka i przedszkola w Kłodawie. Część III Dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego i porządkowego do budynku żłobka i przedszkola w Kłodawie. Część IV Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do budynku żłobka i przedszkola w Kłodawie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zakup (lub wytworzenie), zapakowanie, transport, rozładunek, załadunek, wniesienie, złożenie, rozmieszczenie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach obiektu. Do dostarczonego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet przewodów, które umożliwią jego pełno-funkcjonalne działanie. W ramach dostarczanego wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest do jego rozruchu i konfiguracji oraz przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń i sprzętu. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia: Część I - załącznik nr 7a do SIWZ Część II - załącznik nr 7b do SIWZ Część III- załącznik nr 7c do SIWZ Część IV - załącznik nr 7d do SIWZ Poglądowa plansza wyposażenia pomieszczeń stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Miejscem dostawy jest budynek żłobka i przedszkola w Kłodawie woj. lubuskie ul. Wojcieszycka 7. Minimalne standardy jakościowe dla każdej z części zamówienia zostały określone w załączniku nr 7a-d do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy, oznaczone znakiem CE (jeżeli grupa towarów wymaga takiego oznakowania), posiadać atesty, świadectwa jakości (bezpieczny dla dziecka, wolny od szkodliwych substancji) oraz było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Wszystkie meble powinny posiadać podkładki wykonane z silikonu, gumy, miękkiego plastiku bądź filcu uniemożliwiające zarysowanie nawierzchni podczas ich przesuwania. Wyposażenie pomieszczeń przedszkola i żłobka dostępne dla dzieci wymaga dostosowania wysokości mebli do wieku dzieci. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowej kolorystyki wszystkich elementów umeblowania i wyposażenia, a także sposobu ich mocowania. Klauzule społeczne. Na podstawie art. 29 ust. 4 PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji zamówienia nieprzerwanie od 01 czerwca 2021r. do końca terminu realizacji zamówienia w zakresie każdej z części zamówienia zatrudnił minimum 1 osobę bezrobotną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1409 ze zm.) lub właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, - w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez którąkolwiek z osób wymienionych powyżej lub przez pracodawcę przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej kryteria opisane powyżej, - Wykonawca w terminie od 01.06.2021r. do końca terminu realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób objętych powyższą klauzulą przy realizacji zamówienia oraz zanonimizowane kopie umów o pracę, umów cywilnoprawnych tych osób oraz dokumenty wydane przez właściwy organ potwierdzające ich status jako osób bezrobotnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, - w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób wymienionych powyżej lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień dokonania naruszenia. Kara umowna będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełni zobowiązania, - Zamawiający może odstąpić od naliczania kary umownej w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy Powiatowemu Urzędowi Pracy (albo odpowiedniemu organowi zajmującemu w państwie, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę), a niezatrudnienie osoby nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy uznany będzie w szczególności brak na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji wymaganych osób bezrobotnych, zdolnych do wykonywania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39290000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach