Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia dla Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej

MUZEUM-DOM RODZINY PILECKICH (W ORGANIZACJI) ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, WARSZAWSKA
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 792 199 192
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MUZEUM-DOM RODZINY PILECKICH (W ORGANIZACJI)
  WARSZAWSKA 4
  07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, woj. mazowieckie
  tel. 792 199 192
  REGON: 36545185000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.ostrowmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia dla Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wyposażenia dla Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę fabrycznie nowych elementów wyposażenia zgodnie z ilością, kryteriami i parametrami w przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Odstępstwa w ww. zakresie obciążają Wykonawcę, którego odpowiedzialność nie ustaje nawet wówczas kiedy Zamawiający, czy inny podmiot działający w jego imieniu, dokona odbioru przedmiotu zamówienia, 2) zmontowanie elementów wchodzących w skład wyposażenia, 3) rozpakowanie z opakowań, rozładunek wyposażenia/asortymentu ze środka transportu oraz jego przetransportowanie (wniesienie) do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, a także usunięcie wszelkich powstałych, w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości oraz zutylizowanie powstałych odpadów. 3. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment objęty przedmiotem zamówienia: 1) powinien być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 2) powinien nadawać się do użytkowania zgodnie z funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po jego dostarczeniu i zamontowaniu. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres minimum 24 miesięcy. Okres gwarancji i jakości jest jednym z kryteriów oceny ofert. 5. Szczegółowy zakres obowiązków i praw Wykonawcy określa wzór umowy. 6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca, gdzie będą przeprowadzane dostawy i montaż elementów przedmiotu zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do prawidłowego skalkulowania ceny i uwzględnia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzenia miejsca dostaw i montażu poniesie Wykonawca. 7. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (a w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach. Jeśli Wykonawca skorzysta z tej możliwości i zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p) 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach