Przetargi.pl
„Dostawa i montaż wewnętrznej platformy schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”

Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, Kochanowskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (75) 64-731-00
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
  Kochanowskiego 10
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. (75) 64-731-00
  REGON: 230821492
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż wewnętrznej platformy schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie platformy schodowej wewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, wraz z instruktażem, bieżącą konserwacją w okresie 12 miesięcy i gwarancją minimum 24 miesiące.2. Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne, w związku z realizacją przez Powiat Karkonoski przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim” w ramach projektu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Część I:Parametry techniczne platformy schodowej:Miejsce posadowienia platformy schodowej: parter budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, z zasięgiem obejmującym pierwsze i drugie piętro budynku. Platforma powinna posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Charakterystyka techniczna platformy schodowej:Rodzaj napędu i typ urządzenia:- platforma schodowa o napędzie elektrycznym, na szynie krzywoliniowej, promień skrętu do 1800 stopni ze względu na konstrukcję klatki schodowej, służąca do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Sterowanie: przyciskowe, pilot na kablu spiralnym połączony z platformą jako opcja bez dopłaty joystick lub przyciski. Urządzenie posiada kontrolę dostępu w postaci stacyjka + klucz. Wymagane trzymanie wciśniętego przycisku w trakcie jazdy.Udźwig: - minimum 225kgPrędkość: - maksymalnie do 0,15 m/s Ilość przystanków: -- 3 (startowy, pośredni na I piętrze oraz docelowy na II piętrze lub parterze w zależności od punktu startu). Rodzaj i długość toru jezdnego: - tor jezdny wykonany ze stali nierdzewnej montowany na słupkach samonośnych lub na wspornikach do ścian wykonanych ze stali nierdzewnej po wewnętrznej stronie klatki schodowej, tor krzywoliniowy z odcinkiem szyny poziomej. Całkowita długość toru jezdnego - około 22 m (obecna długość barierki ~18 m).Kąt nachylenia platformy:- dobrany do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich zgodnie z obowiązującymi przepisami.Platforma: o wymiarze wewnętrznym min 750 mm x 850 mm, przy czym wymiary platformy muszą spełniać wymogi przepisów osób niepełnosprawnych oraz platforma musi się mieścić w klatce schodowej, platforma i obudowy w kolorze RAL7035, lub RAL 9007 (lub kolor standard), podest wykończony materiałem antypoślizgowym, elementy pomocnicze typu poręcze ułatwiające wjazd i zjazd z platformy, płaskie rampy najazdowe na krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy, dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy, awaryjne zatrzymanie - przycisk „STOP”, sygnał dźwiękowy ALARM, aktywna podłoga – system przeciwzgnieceniowy + system przeciwtnący, składanie/rozkładanie platformy – MANUALNE, sposób najazdu na platformę – na wprost (wzdłuż toru jezdnego) platforma wyposażona w wyświetlacz diagnostyczny, czujnik przeciążenia, ogranicznik prędkości.Zasilanie: 1-fazowe, 230V ACUwaga: szerokość użytkowa biegów oraz spoczników klatki schodowej po montażu platformy schodowej (w stanie spoczynku) nie może być mniejsza niż 1,03 m. Obecna minimalna szerokość biegu klatki schodowej wynosi 1,28 m.Uwaga: miejsce przyłącza energetycznego wykona Zamawiający na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Uwaga: wykonawca wykona w obiekcie niezbędne prace pomiarowe, w celu zaprojektowania platformy schodowej w uzgodnieniu i akceptacją Zleceniodawcy.Wyposażenie standardowe: bezprzewodowe, natynkowe kasety wezwań – 3 szt., zabezpieczenie platformy oraz kaset przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione. Część IIInformacje i wymagania dotyczące platformy:1) Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenie było fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, kompletne, spełniały wymagane prawem normy, były zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE (Maszyny), Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE, Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE i posiadały co najmniej parametry i cechy określone powyżej w części I opisu.2) Wszystkie użyte materiały i zakupione urządzenia muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty w związku z użyciem ich w obiekcie użyteczności publicznej. Powinny spełniać również niezbędne wymagania przeciwpożarowe.3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczone i zamontowane urządzenie udzielił gwarancji jakości i rękojmi na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia oraz w trakcie pierwszych 12 miesięcy prowadził bieżącą konserwację platform i wykonywał wszelkie wymagane prawem przeglądy.4) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: dostawy urządzenia do miejsca dostawy i montażu; opracowania dokumentacji technicznej platformy, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami i zgłoszeniami; rozruchu urządzenia; przygotowania dokumentacji platformy dla potrzeb zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego(UDT); uczestniczenie przy odbiorze urządzeń przez UDT; wykonanie certyfikacji platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT. Koszty związane z certyfikacją przez UDT, dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający; instruktażu dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji zamontowanego i uruchomionego urządzenia. wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż urządzenia zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego. następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę poprawione będą przez Wykonawcę na własny koszt. decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie, opisie przedmiotu zamówienia, a także w normach i wytycznych. polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania prac montażowych. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. następstwa usterek i awarii, jeżeli nastąpiły one w wyniku wykonywanych prac, zostaną usunięte przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym i na jego koszt.5) Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, do którego Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty dla zamontowanej platformy:a) świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i certyfikaty zgodności,b) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń oraz inne wymagane, obowiązującymi przepisami, a nie wymienionymi powyżej,c) instrukcję użytkowania urządzenia w języku polskim,d) projekt techniczny powykonawczy wraz z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami i próbami oraz dokumentację techniczno–ruchową zamontowanego urządzenia,e) specyfikację techniczną z atestami,f) protokół elektryczny urządzenia (platformy z pomiarami),g) protokół budowlany,h) protokół z odbioru i dopuszczenia urządzenia przez UDT.6) W przypadku, gdy według Zamawiającego zamówienie nie jest gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający może wyznaczyć ponowny termin odbioru końcowego, prace poprawkowe uzupełniające powinny zostać wykonane w nowym terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż do daty wskazanej w umowie.7) Wykonawca świadczyć będzie usługi gwarancyjne w okresie wskazanym w ofercie, minimum 24 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia.Uwaga: Okres gwarancji, stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XXVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 60 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego 60-miesięcznego okresu gwarancji.8) Wykonawca w okresie pierwszych 12 miesięcy gwarancji zobowiązany będzie do wykonywania bieżącej konserwacji dostarczonej i oddanej do użytku platformy schodowej, utrzymania jej w stanie sprawności technicznej, dokonywania okresowych wymaganych przeglądów i napraw, usuwania awarii w czasie eksploatacji platformy.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich.5. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia nie wprowadza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich – przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Dział VI SWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34514700-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), wykonał w sposób należyty co najmniej jedno (1) zamówienie porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający przez zamówienie porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia rozumie zrealizowanie dostawy i montażu platformy schodowej wewnętrznej w budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną