Przetargi.pl
Dostawa i montaż stolarki okiennej, w tym drzwi balkonowych z PCV w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Zarząd Nieruchomości Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4168745 , fax. 077 4045059
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Miejskich
  ul. B. Chrobrego 32 32
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 4168745, fax. 077 4045059
  REGON: 16001116900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.znmbrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż stolarki okiennej, w tym drzwi balkonowych z PCV w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki okiennej, w tym drzwi balkonowych z PCV w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu.45 Zakres zadania obejmuje: - wymianę 100 kompletów stolarki wraz z dostawą i instalacją parapetów zewnętrznych, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, - uzupełnienie tynków ościeży zewnętrznych i wewnętrznych wraz z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi, - wywóz wszystkich odpadów powstałych przy wykonaniu tego zadania. Przez instalację Zamawiający rozumie: a) montaż dostarczonych okien po uprzednim demontażu istniejącej stolarki okiennej, b) uzupełnienie tynków ościeży zewnętrznych i wewnętrznych wraz z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi. Wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Zgodnie z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg obowiązuje stosowanie jednolitej stolarki okiennej dla całego budynku w przypadku dokonywania remontu pojedynczych lokali ( w zakresie wielkości , podziałów oraz zastosowanych zdobień i kolorystyki ). Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zm.). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu należy przedstawić w trakcie realizacji zadania, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. Dane techniczne okien: Kolor biały, wykonane z tworzywa PCV, wszystkie skrzydła rozwieralne, przy czym w każdym komplecie jedno skrzydło uchylne , z nawiewnikami powietrza o wielkości zgodnej z PN - B-03430: 1983 i Az3:2000 montowanymi w górnym ramiaku na zewnątrz okna we wszystkich oknach (jedno okno- jeden nawiewnik), profile ram skrzydeł min. 5-cio komorowe, o przenikliwości ciepła max Ko=1,25 [W/(m2K)], okna szklone szkłem komorowym o współczynniku przenikania ciepła max U=1,1[W/(m2K)] z powłoką niskoemisyjną, okucia obwiedniowe jednorodne. Zaleca się, aby wykonawca pobrał z natury szczegółowe wymiary oraz stronę otwierania okien, w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.znmbrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną