Przetargi.pl
„Dostawa i montaż stanowisk edukacyjnych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do pracowni mechanicznej, mechatronicznej i elektrycznej.”

Powiat Lipnowski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 872 039 , fax. 542 872 039
 • Data zamieszczenia: 2018-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lipnowski
  ul. Sierakowskiego 10 B
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 872 039, fax. 542 872 039
  REGON: 91086972000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lipnowski.powiat.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż stanowisk edukacyjnych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do pracowni mechanicznej, mechatronicznej i elektrycznej.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, wniesienie i montaż stanowisk edukacyjnych, których specyfikacja techniczna znajduje się w załącznikach nr 1 - 14 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). UWAGA! 1. Wszystkie elementy wyposażenia opisane w załącznikach nr 1-14 muszą być fabrycznie nowe (z wyjątkiem silnika w części III) a programy z nieaktywną licencją, którą Zamawiający sam uaktywni. Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego na wszystkie elementy wyposażenia opisanego w załącznikach 1 - 14 to minimum 24 miesiące licząc od dnia przekazania wyposażenia protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu. 3. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy wyposażenia lub poszczególne stanowiska edukacyjne zgodne były z wymogami stawianymi dla przedmiotów wykorzystywanych w placówkach oświatowych oraz prawem powszechnie obowiązującym. 2. Zamawiający NIE DOPUSZCZA wysyłania elementów wyposażenia za pośrednictwem firm kurierskich oraz operatorów pocztowych. Jest to podyktowane dbałością o zachowanie wysokiej jakości dostaw i bezproblemowej realizacji zadania. Zamawiający żąda aby Wykonawca brał pełną odpowiedzialność za transport i ROZŁADUNEK przedmiotów zamówienia oraz ich składowanie do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. Wykonawca po dostawie i montażu stanowisk edukacyjnych przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentacje techniczną, rysunki, prospekty, karty gwarancyjne oraz DOKONA NA SWÓJ KOSZT I WŁASNYM STARANIEM SZKOLENIA Z ICH OBSŁUGI w terminie ustalonym z Zamawiającym jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania asortymentu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: Część I - Pracownia samochodowa - układy zapłonowe w wysokości 630,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych 00/100) Część II - Pracownia samochodowa - czujniki w wysokości 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) Część III - Pracownia samochodowa - silnik w wysokości 880,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) Część IV - Pracownia samochodowa – mapa silnika w wysokości 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) Część V - Pracownia samochodowa – układ kierowniczy w wysokości 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) Część VI - Pracownia samochodowa – ręczna skrzynia biegów w wysokości 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100) Część VII - Pracownia samochodowa – automatyczna skrzynia biegów w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) Część VIII - Pracownia elektryczna - rozbudowane moduły obwodów elektrycznych w wysokości 1.100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych 00/100) Część IX - Pracownia elektryczna – układy analogowe w wysokości 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100) Część X - Pracownia elektryczna – obwody elektryczne w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) Część XI - Pracownia elektryczna – maszyny elektryczne w wysokości 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100) Część XII - Pracownia mechatroniczna - pneumatyka i elektropneumatyka w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Część XIII - Pracownia mechatroniczna – napędy elektryczne w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) Część XIV - Pracownia mechatroniczna - hydraulika w wysokości 4000,00 zł (słownie: czterech tysięcy złotych 00/100) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego, które znajduje się w Banku Spółdzielczym w Lipnie: Nr rachunku: 39 9542 0008 2012 0021 0513 0005, wpisując w tytuł przelewu nazwę zadania oraz część na jakie jest wnoszone W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie: w Starostwie Powiatowym w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 B , 87-600 Lipno w sekretariacie (II piętro nr 28), a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 15 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach