Przetargi.pl
Dostawa i montaż sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 47200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 062 566 , fax. 774 062 567
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 24 Kwietnia 5
  47200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 774 062 566, fax. 774 062 567
  REGON: 31466100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-szpital.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie zostało podzielone na następujące części/pakiety: pakiet nr 1 – Dostawa i montaż defibrylatora – wg załącznika nr 2/1 do SIWZ, pakiet nr 2 – Dostawa i montaż aparatu USG – wg załącznika nr 2/2 do SIWZ, pakiet nr 3 – Dostawa i montaż aparatu do szybkiego przetaczania płynów – wg załącznika nr 2/3 do SIWZ, pakiet nr 4 – Dostawa i montaż kardiomonitorów z funkcją inwazyjnego pomiaru – wg załącznika nr 2/4 do SIWZ, pakiet nr 5 – Dostawa i montaż kardiomonitora bez funkcji inwazyjnego pomiaru – wg załącznika nr 2/5 do SIWZ, pakiet nr 6 – Dostawa i montaż pulsoksymetrów – wg załącznika nr 2/6 do SIWZ, pakiet nr 7 – Dostawa i montaż pomp infuzyjnych strzykawkowych – wg załącznika nr 2/7 do SIWZ, pakiet nr 8 – Dostawa i montaż ssaków elektrycznych – wg załącznika nr 2/8 do SIWZ. 2. Oferowany przedmiot zamówienia winien być: a. dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, a w szczególności określonych w: - Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 i 1918), - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416), - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 211), - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.), - Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej wyrobów medycznych, b. dostosowany do użytkowania z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce – 230V/50Hz. 3. Zamawiający dopuszcza sprzęt nie tylko zakupiony przez oficjalny / autoryzowany kanał sprzedaży, lecz przez każdy legalny kanał sprzedaży, jeśli będzie objęty wymaganą gwarancją / rękojmią w Polsce. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca był związany jakąkolwiek formą prawną z producentem lub jego przedstawicielem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: pakiet nr 1 – 830,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści zł 00/100 gr), pakiet nr 2 – 4.160,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt zł 00/100 gr), pakiet nr 3 – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100 gr), pakiet nr 4 – 1.160,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt zł 00/100 gr), pakiet nr 5 – 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt zł 00/100 gr), pakiet nr 6 – 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt zł 00/100 gr), pakiet nr 7 – 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt zł 00/100 gr), pakiet nr 8 – 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 00/100 gr). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w pkt XIV.1 SIWZ. 3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust 6 Pzp): Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: 1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 i z 2015r. poz.978 i 1240). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy) Wykonawca dołącza do oferty kopię dowodu jego wpłaty. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać numer postępowania przetargowego: AZ-P.2019.1 oraz nr pakietu / pakietów, na które Wykonawca składa ofertę. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: BGŻ BNP Paribas, numer konta 40 1600 1055 1842 3925 6000 0010. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. W ofercie (formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokona jego zwrotu. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń / gwarancji: a) z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać: - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, - odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp, b) Wymagane jest złożenie oryginału dokumentu (w formie pisemnej w postaci papierowej) w Dziale Ekonomiczno-finansowym pok. nr 9 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:35) w budynku Dyrekcji SP ZOZ, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, do upływu terminu składania ofert; kopię dokumentu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto Wykonawca dołączy do oferty: a) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), b) Wypełnione odpowiednie Formularze cenowe (załączniki nr 2/1 – 2/8 do SIWZ), c) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, d) Pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w toku postępowania w tym do złożenia oferty albo do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy), e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), f) Kopię dowodu wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach