Przetargi.pl
Dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowej

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Fabryczna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 421 664 , fax. 627 422 968
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 5
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 627 421 664, fax. 627 422 968
  REGON: 25042318400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkpleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowej o konstrukcji stalowo-betonowa na prefabrykatach (bez pozwolenia na budowę). Specyfikacja techniczna: - rozmiar: 18 * 3 m, - pomost stalowo-betonowy, - nośność maksymalna 50 – 60 ton, - nośność minimalna 400 kg, - legalizacja WE zgodna z OIML umożliwiająca rozliczenia handlowe, - tarowana automatycznie w całym zakresie, - min. 8 czujniki tensometryczne w obudowie pyło i wodoszczelnej o stopniu ochrony IP68, - miernik wagowy wyposażony w łącze RS-232, - dodatkowy wyświetlacz wielkogabarytowy Zakres prac do wykonania: - montaż przyłączy czujników oraz terminala wagowego, - transport wagi na miejsce montażu i jej rozładunek, - montaż pomostów wagowych i uruchomienie wagi, - przygotowanie wagi do legalizacji, - zapewnienie wzorców masy do legalizacji, - ocena Zgodności WE – legalizacja, - szkolenie z zakresu obsługi wagi, Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby zgodne z Prawem Budowlanym. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 24 miesiące. Na okoliczność wykonanej dostawy sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42923000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o podwykonawcach, oświadczenie dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną