Przetargi.pl
dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwizacji akt i dokumentów wraz z aranżacją zagospodarowania pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 2

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6403535 , fax. 061 6402110
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
  ul. Wojska Polskiego 2 2
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6403535, fax. 061 6402110
  REGON: 63969523700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupwrzesnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwizacji akt i dokumentów wraz z aranżacją zagospodarowania pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwizacji akt i dokumentów wraz z aranżacją zagospodarowania pomieszczenia nr 6 znajdującego się w piwnicy budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 2. Szczegółowy opis pr
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391311000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełniania warunków określonych dla wykonawców, będzie dokonywana na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ, przy zastosowaniu kryterium: spełnia, nie spełnia. 3. Wykonawca, który nie spełnia warunków określonych przepisami art. 24 ustawy, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Oświadczenie że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie winno być podpisane przez Wykonawcę lub osoby występujące w jego imieniu zgodnie z przepisami prawa. W przypadku działania przez pełnomocnika firmy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 2. Aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz co najmniej 3 dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (co najmniej o wartości wyrażonej w kwocie netto określonej przez Wykonawcę w ofercie), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Dokumenty od minimum 3 zamawiających, na rzecz których świadczono dostawy stanowiące przedmiot zamówienia (co najmniej o wartości wyrażonej w kwocie netto określonej przez Wykonawcę w ofercie) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w Oświadczeniu Wykonawcy (załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) Wykonawca oświadczył, że przedstawi takie zobowiązanie. 9. Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności Firmy Wykonawcy (OC deliktowe), na sumę ubezpieczenia odpowiadającej co najmniej kwocie złożonej oferty. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia winny być aktualne (ważne) na dzień składania i otwarcia ofert. Wykonawca winien posiadać w/w ubezpieczenie przez cały okres wykonywania zamówienia. 10. Atest higieniczny na farbę proszkową. 11. Deklaracja zgodności z normami (o spełnianiu wymogów bezpieczeństwa CE). 12. Opinia o niepalności. 13. Opinia o wytrzymałości półek. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2,4,5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokumenty wystawione zamiast dokumentów o których mowa pkt 2, 3 i 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, wystawiony zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 5 wystawiony powinien być nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupwrzesnia.pl - zakładka Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach